Košík

Menu:

VOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Kvalitovo s.r.o.

pre portál www.kvalitovo.sk

(verzia 1)

Spoločnosť Kvalitovo s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 584 350, DIČ: 2121418497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 150595/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.kvalitovo.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.kvalitovo.sk.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.kvalitovo.sk a umožňuje Výrobcovi, aby predával Produkty prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Výrobcom samostatný zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Produktu, v ktorom Výrobca akceptuje predaj Produktu prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Produktu sa realizujú medzi Klientom a Výrobcom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Výrobcom na to oprávnený.

 

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo na Produkte uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

1. GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Klient – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Produkt na Stránke.

3. Košík – virtuálne miesto v rámci e-Shopu zriadené osobitne pre každého Klienta, v ktorom sa zhromažďujú a zobrazujú údaje o objednávanom Produkte, vrátane Ceny Produktu a počtu Produktov.

4. Objednávka – má význam uvedený v článku II týchto VOP.

5. Ponuka – ponuka predaja Produktu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Výrobcu, cenu Produktu, platobné podmienky. Výrobca je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Produktu.

6. Produkt – výrobok, tovar Výrobcu, ktorý je podľa slovenskej legislatívy možné predávať v internetovom obchode.

7. Služba Hot-line – komunikačná služba prevádzkovaná Sprostredkovateľom za účelom operatívneho vyriešenia prípadných problémov Klientov pri nakupovaní na Stránke, vrátane prvotného kontaktu s Klientom pri vybavovaní reklamácie za účelom identifikácie podstaty reklamovanej vady.

8. Sprostredkovateľ – spoločnosť Kvalitovo s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 584 350, DIČ: 2121418497, , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 150595/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Produktu od Výrobcu ako predávajúceho smerom ku Klientovi ako kupujúcemu na Stránke.

9. Stránka – internetová stránka Sprostredkovateľa www.kvalitovo.sk.

10. Účet – účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta.

11. uzavretie Objednávky (Uzavretie, Uzavretá Objednávka) – úkon Klienta realizovaný prostredníctvom funkcionality na Stránke, ktorým záväzne potvrdzuje, že od Výrobcu kupuje Produkt, ktorý je obsahom Košíka za Cenu Produktu, zvolil si spôsob platby a súhlasil s Poštovným, ako aj s týmito VOP v znení účinnom k danému dňu. Uzavretím Objednávky sa Objednávka automaticky odosiela Sprostredkovateľovi na ďalšie spracovanie podľa týchto VOP.

12. VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Výrobcu pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

13. Výrobca – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Produkty ponúkané na Stránke.

14. Zákon o predaji tovaru na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pojmy v jednotnom čísle majú podľa konkrétnych okolností rovnaký význam aj v množnom čísle. Kde sú v týchto VOP lehoty určené podľa dní, majú sa na mysli kalendárne dni s výnimkou prípadov, že je v textu VOP výslovne uvedené, že ide o pracovné dni (podľa slovenského kalendára). Kde sú v týchto VOP lehoty určené slovom „bezodkladne“, príslušný úkon je potrebné vykonať najneskôr najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom nastala skutočnosť rozhodujúca pre začatie plynutia lehoty.

 

Článok II

Objednávka a kúpa Produktu

 

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Produkty, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
 2. Ponuka je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Produkt je stanovené dohodou medzi Výrobcom a Sprostredkovateľom a Výrobca ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Výrobcu vyplývajúceho z kúpy Produktu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Produkt z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke výslovne uvedené inak.
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Produktov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke výslovne uvedené inak.
 4. Cenu Produktu určuje Výrobca, ktorý má právo túto cenu meniť. Pre Klienta je záväzná cena Produktu ku dňu uzavretia Objednávky.
 5. Klient má právo zaplatiť cenu za Produkt do ukončenia trvania Ponuky alebo do vypredania Produktu. Do uhradenia ceny za Produkt nevzniká Klientovi právo na vydanie Produktu.
 6. Objednávka Produktu a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Spôsoby platby: VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, ČSOB internet banking, UniPlatba, VEBpay, Poštová banka internetbanking, Viamo, obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou (Cardpay) alebo platba v hotovosti, resp. obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou (Cardpay) na dobierku v mieste určenom Klientom v Objednávke.
 7. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Produktu (ďalej len „Objednávka“), pričom Objednávka na kúpu Produktu sa stáva záväznou momentom uzavretia Objednávky.
 8. Sprostredkovateľ je poverený od Výrobcu na preberanie ceny za Produkt.
 9. Pripísaním ceny za Produkt na účet Sprostredkovateľa alebo prevzatím ceny za Produkt pri platbe na dobierku, sa kúpa Produktu zrealizuje.
 10. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Produktu vydáva ako ich predajca výlučne Výrobca. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len sprostredkovateľom, nie je predajcom Produktu.
 11. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Produktu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Produkt na účely podnikania, má nárok na obdržanie daňového dokladu od Výrobcu. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Výrobcu ihneď po zakúpení Produktu na emailovú adresu Výrobcu uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Produktu a dátum úhrady za Produkt. Výrobca nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 12. Doručenie potvrdenia o prijatí Objednávky zo strany Sprostredkovateľa neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí Objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany Výrobcu a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Klienta s Výrobcom vo forme e-mailového potvrdenia, že je Produkt pripravený na expedovanie, resp. že bol expedovaný v zmysle Objednávky.
 13. Záväzky vyplývajúce z kúpy Produktu sa považujú v celom rozsahu za splnené dodaním Produktu zo strany Výrobcu Klientovi.

Článok III

Práva a povinnosti

 

 1. Po uzavretí Objednávky Klientom Sprostredkovateľ obratom zašle potvrdenie o Objednávke na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári.
 2. Sprostredkovateľ poskytuje Výrobcovi Produktu zoznam Objednávok, s čím Klient súhlasí.
 3. Klient je povinný bezodkladne po uzavretí Objednávky najneskôr do 3 dní uhradiť celkovú cenu Objednávky.
 4. Predchádzajúci bod neplatí v prípade, že si Klient vybral ako spôsob úhrady dobierku, vtedy je Klient povinný uhradiť cenu objednávky pri prevzatí.
 5. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne zaslať Objednávku Výrobcovi na vybavenie.
 6. Výrobca je povinný splniť Objednávku a dodať Klientovi Produkt v lehote najneskôr do 30 dní.
 7. Výrobca je povinný Klienta bezodkladne informovať o vybavení a odoslaní Objednávky.
 8. Klient berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva (ďalej spoločne len ako „autorské diela“). Ak nie je s Výrobcom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Klientovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databázy.
 9. Klient sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto VOP zaväzuje, že nebude používať Stránku, pokiaľ má menej než 18 rokov. Klient sa zaväzuje, že nebude v hodnoteniach na Stránke a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných Sprostredkovateľom, Výrobcom alebo inak s nimi alebo so Stránkou prepojených hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatných klientov, zmluvných partnerov, zamestnancov a/alebo nezverejňovať iné príspevky, či prípadne fotografie, videá alebo iný obsah, ktoré by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi.

 

Článok IV

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Výrobcu

 

 1. Výrobca ako dodávateľ Produktu je zodpovedný:
 1. za kvalitu Produktu,
 2. za dodanie Produktu,
 3. za naplnenie práv Klienta vyplývajúcich z Objednávky Produktu,
 4. za pravdivosť a úplnosť popisu Produktu a
 5. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Produktu, ako aj v súvislosti s dodaním či reklamáciou Produktu.
  1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné sprostredkovania Objednávky zo strany Klienta Výrobcovi spôsobom podľa týchto VOP.
  2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej e-mailovej adresy, doručovacej adresy alebo iných údajov uvedených zo strany Klienta.

 

Článok V

Podmienky reklamácie

 

 1. V prípade ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží potvrdenie o Objednávke, prípadne sa jedná o reklamáciu vyplývajúcu zo sprocesovania Objednávky Produktu a nie priamo z vlastností Produktu, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: podpora@kvalitovo.sk alebo vyplnením reklamačného a storno online formulára alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. Ak Klient uplatní reklamáciu podľa predchádzajúceho bodu, Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Sprostredkovateľ je povinný riadne vybaviť reklamáciu v prípade, ak podstata reklamovanej vady identifikovaná v rámci služby Hot-line nespočíva vo vlastnostiach Produktu.
 4. V prípade vád spočívajúcich vo vlastnostiach Produktu dodaného na základe Objednávky zo strany Výrobcu, je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Výrobcu, ktorý Klientovi dodal Produkt v zmysle Objednávky. Na vyžiadanie Sprostredkovateľ v tomto smere poskytne Klientovi nevyhnutnú súčinnosť.
 5. V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

 

Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Produktu, výmena Produktu

 

 1. Odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 7 Zákona o predaji tovaru na diaľku môže iba fyzická osoba – spotrebiteľ, v prípade nákupu Produktu na identifikačné číslo podnikateľa nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto článku.
 2. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Produktu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Produktu, pokiaľ Produkt nebol použitý. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne alebo e-mailom z e-mailovej adresy, z ktorej bol Produkt objednaný na adresu podpora@kvalitovo.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a Produkt, od kúpy ktorých chce Klient odstúpiť. V tomto prípade bude Klientovi vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.
 3. Klient nie je oprávnený odstúpiť od kúpy Produktu v prípade Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo Produktu vyrobeného na mieru.
 4. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Produkt v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Produktu bez ďalšieho zanikajú.
 5. Klient zašle Produkt spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Výrobcu. Klient je odstúpením od zmluvy povinný doručiť Výrobcovi Produkt kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a v každom prípade nepoužívaný.
 6. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Produkt zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Produktu vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Produkt ním uhradenú mu vráti buď Výrobca, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Produkt vymáhať vždy len od Výrobcu. Cena za Produkt bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 

 1. Podrobný popis ochrany osobných údajov, najmä rozsahu, účelu, právnych základov, príjemcov spracúvaných osobných údajov, ako aj poskytnutie ďalších informácií podľa čl. 13 GDPR, aspektov bezpečnosti a práv Klienta je súčasťou tohto článku VOP. Na účely tohto článku VII ods. 1 VOP bude pod pojmom prevádzkovateľ ďalej v čl. VII ods. 1 týchto VOP ďalej uvádzaný a označovaný Sprostredkovateľ.

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

Spoločnosť Kvalitovo s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 584 350, DIČ: 2121418497, IČ DPH: SK 2121418497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 150595/B.

 

Zodpovedná osoba: Zdenko Hoschek, podpora@kvalitovo.sk

 

Ako Klient prosím berte na vedomie, že v prípade, ak poskytujete svoje osobné údaje za účelom nákupu Produktu a s tým / s ním súvisiacej komunikácie s Výrobcom, prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Výrobca, pričom my v tomto vzťahu zastávame pozíciu sprostredkovateľa spracúvajúceho Vaše osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ktorým je Výrobca. Aj napriek tomu Vám v ods. 2 tohto článku VOP poskytujeme za Výrobcu ako prevádzkovateľa podľa GDPR informácie podľa článku 13 GDPR tak, aby ste boli náležite informovaní najmä o tom, kto, na aké účely, na akých právnych základoch spracúva Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom Stránky nám a následne konkrétnemu Výrobcovi, u ktorého si objednávate Produkt.

 

 • Kategórie dotknutých osobných údajov:

 

Prosím berte na vedomie, že vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame najmä tu uvedené kategórie osobných údajov. Uvedený rozsah sa nemusí nevyhnutné týkať každej dotknutej osoby, zoznam osobných údajov je demonštratívny (avšak čo najširší), aby vyčerpávajúcim spôsobom obsiahol podľa možnosti celý rozsah osobných údajov, ktorý o Vás ako dotknutých osobách spracúvame. V prípade Vášho záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o poskytnutie informácie, aké konkrétne osobné údaje o Vás zo zoznamu podľa tohto bodu tohto článku VOP spracovávame. Pokiaľ nám poskytnete viac osobných údajov, ako je nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, predmetné osobné údaje zlikvidujeme, pokiaľ nebudeme mať na ich spracúvanie identifikovaný relevantný právny základ spracúvania.

 

Ako prevádzkovateľ spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

 

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú Vaše meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje o Vašom správaní na webe, predovšetkým obsah a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
 • údaje Vami poskytnuté v rámci Služby Hot-line a ďalšie údaje týkajúce sa Vami uplatnených reklamácií;

 

 • Účely spracúvania osobných údajov:

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom služby a dotknutou osobou ako objednávateľom alebo užívateľom služieb prevádzkovateľa, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 1.2.1 a 1.2.2 tohto článku VOP; takouto zmluvou sa rozumie napr. Vaša registrácia na Stránke za účelom využívania našich služieb alebo ňou môže byť aj naša dohoda o poskytnutí zľavy z vybraných produktov prezentovaných Výrobcami na našich stránkach v prípade, pokiaľ nám o sebe poskytnete osobné údaje (príp. niektoré z nich) podľa bodu 1.2 tohto článku VOP:

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo, bezpečnosť a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov, a to v rozsahu osobných údajov vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
 • Zákon o predaji tovaru na diaľku;
 • GDPR:

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 a údaje podľa bodu 1.2.4 tohto článku VOP a za účelom:

 

 • vnútornej kontroly a evidencie, najmä evidencia a plánovanie zmien, kontroly plnenia zmluvných povinností, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností;
 • ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
 • prijímania a vybavovania žiadostí, kde je naším oprávneným záujmom spracovanie žiadostí o rôzne potvrdenia a iné dokumenty, ktoré od nás žiadate;
 • zasielania marketingovej komunikácie (marketingového obsahu) za účelom rozvoja podnikateľských aktivít prevádzkovateľa; pre tento účel sú spracúvané len kontaktné údaje dotknutých osôb podľa bodu 1.2.2 tohto článku VOP v rozsahu e-mailová adresa; spracúvanie osobných údajov pre daný účel na tomto právnom základe sa týka len fyzických osôb, ktoré s nami v minulosti uzatvorili nejaký obchod, príp. využívali alebo sa zaujímali o naše služby, inak sa spracúvanie týchto osobných údajov na tu uvedený účel spracúvania uskutočňuje na právnom základe podľa bodu 1.3.4 tohto článku VOP;
 • spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 1.2.2 za účelom podľa bodu 1.3.3.4 tohto článku VOP, pokiaľ sa nejedná o fyzické osoby identifikované v bode 1.3.3.4 tohto článku VOP (jedná sa o osoby, ktoré s nami, našimi produktami, službami a pod. nemajú žiadnu predchádzajúcu skúsenosť e neočakávajú, že by sme sa na nich s príslušnou ponukou spolupráce (napr. využívania našich služieb) mohli obrátiť;

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov;

 

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 

 • zmluvné strany;
 • poskytovateľ účtovného, daňového poradenstva a auditných služieb;
 • účastníci súdneho konania, právny zástupca, iný oprávnený subjekt.

 

 • Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na príslušný účel spracúvania.

 

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupujeme k likvidácii alebo anonymizácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

 

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlasu podľa bodu 1.4.4 tohto článku VOP, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu platnosti súhlasu (do uplynutia doby, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov).

 

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

 

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči nám v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
 • po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

 

 • Identifikácia práv dotknutej osoby:

 

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.3.3 tohto článku VOP; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

 

Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

 

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade, ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

 

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

 

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracovávajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 

Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracúvame, máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

 

 • aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov,
 • aké sú kategórie týchto spracúvaných osobných údajov,
 • kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov,
 • plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
 • informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás,
 • aké sú primerané záruky týkajúce sa prenosu Vašich osobných údajov v prípade, ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

 

Žiadame Vás, aby ste nám poskytovali vždy správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení nás požiadať o ich zmenu.

 

 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

 

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR,
 • ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.

 

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

 

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR.

 

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

 

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 

 • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov,
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, alebo na uplatňovanie svojich právnych nárokov.

 

 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

 

Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli k inému prevádzkovateľovi.

 

 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 • Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu pred prípadným poskytnutím súhlasu dotknutej osoby, že má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvolať. V prípade, ak bol súhlas prevádzkovateľovi udelený písomne, odvolanie súhlasu musí byť rovnako písomné a doručené prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla/miesta podnikania prevádzkovateľa (Sprostredkovateľa) alebo odovzdané osobe oprávnenej za prevádzkovateľa takéto podanie prijať. V prípade, pokiaľ je súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi poskytnutý elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať na mailovej adrese podpora@kvalitovo.sk.

 

 • Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

 

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.3.1 tohto článku VOP je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.3.2 tohto článku VOP je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.3.3 tohto článku VOP dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.3.3 tohto článku VOP, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali).

 

 • Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

 

Osobné údaje získame priamo od Vás tým, že nám ich poskytnete.

 

 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

 

neaplikuje sa;

 

 • Cookies

 

 • Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).

 

Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

 

 • Cookies nám ďalej pomáhajú:

 

 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok.

 

 • Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

 

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky.

 

Cookies používame len v prípade, ak nám udelíte súhlas pri návšteve našej webovej stránky prostredníctvom lišty. Súhlas sa udeľuje kliknutím na „Accept“. Spravovať súhlas je možné v ďalších nastaveniach kliknutím na „Cookies Settings“. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

 1. Ďalej Vám poskytujeme informácie podľa čl. 13 GDPR o prevádzkovateľovi, ktorým je Výrobca, u ktorého si objednávate konkrétny Produkt alebo s ktorým ďalej vo vzťahu ku jeho konkrétnemu Produktu ďalej komunikujete. Na účely tohto článku VII ods. 2 VOP bude pod pojmom prevádzkovateľ ďalej v čl. VII ods. 2 týchto VOP ďalej uvádzaný a označovaný Výrobca.

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľom je Výrobca, ktorému za účelom podľa bodu 2.3 tohto článku VOP nižšie poskytujete svoje osobné údaje.

 

 • Kategórie dotknutých osobných údajov:

 

Výrobca ako prevádzkovateľ spracúva za účelom podľa bodu 2.3 tohto článku VOP nižšie o Vás nasledovné osobné údaje:

 

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú Vaše meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú Vaša adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, na ktorú Vám bude doručovaný Vami objednaný Produkt, telefónne číslo a e-mailová adresa;

 

 • Účely spracúvania osobných údajov:

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako Výrobcom a zároveň predávajúcim svoj Produkt a dotknutou osobou ako objednávateľom alebo kupujúcim Produktu prevádzkovateľa, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 2.2.1 a 2.2.2 tohto článku VOP;

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov, a to v rozsahu osobných údajov vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 2.2.1, 2.2.2 tohto článku VOP a za účelom:

 

 • vnútornej kontroly a evidencie, najmä evidencia uskutočnených platieb, plánovanie zmien, kontroly plnenia zmluvných povinností, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností;
 • ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
 • prijímania a vybavovania žiadostí, kde je naším oprávneným záujmom spracovanie žiadostí o rôzne potvrdenia a iné dokumenty, ktoré od nás žiadate.

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

 

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 

 • Sprostredkovateľ (Kvalitovo s.r.o.)
 • zmluvné strany;
 • poskytovateľ účtovného, daňového poradenstva a auditných služieb;
 • účastníci súdneho konania, právny zástupca, iný oprávnený subjekt.

 

 • Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. 

 

 • Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje nie sú uchovávané dlhšie, ako je nevyhnutné na príslušný účel spracúvania.

 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje sú spracúvané po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupuje sa k likvidácii alebo anonymizácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

 

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

 

Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom:

 

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči nám v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
 • po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

 

 • Identifikácia práv dotknutej osoby:

 

Vaše práva ako dotknutej osoby sú totožné, ako uvedené v bode 1.8 tohto článku VOP.

 

 • Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Prevádzkovateľ nevyužíva právny základ súhlasu na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely podľa bodu 2.3 tohto článku VOP.

 

 • Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

 

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 2.3.1 tohto článku VOP je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 2.3.2 tohto článku VOP je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 2.3.3 tohto článku VOP dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 2.3.3 tohto článku VOP, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudú ďalej spracúvané, ak nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sa v takomto spracúvaní pokračovalo).

 

 • Z akých zdrojov sú osobné údaje získavané?

Osobné údaje sú získavané priamo od Vás (príp. prostredníctvom Sprostredkovateľa) tým, že ich sami poskytnete.

 

 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

 

neaplikuje sa;

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Sprostredkovateľ je oprávnený kedykoľvek vydať a zverejniť na Stránke nové znenie (verziu) VOP.
 3. Pre Klienta je účinné to znenie (verzia) VOP, ktoré zverejnené na Stránke v deň uzatvárania Objednávky.
 4. Právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Tieto VOP vo verzii 1 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 3.2021

 

 

V Bratislave dňa 20.3.2021

 

Celé znenie pravidiel súťaží nájde na stránke Kvalitovo pravidlá súťaže.